facebook icon
Odsłuchaj wymowę:

die Waschanlage- myjnia samochodowa

Przykład: A; das Fahrzeug ist schon wieder schmutzig. – Pojazd znów jest brundy

B: Ich glaube, hier gibt es eine Waschanlage. Lass uns schnell dort hinfahren! – Myslę, że tu jest jakaś myjnia samochodowa. Podjedzmy tam szybko!

Wymowa:  A;[ das farcojg ist szun wida szmutciś]

B; [ iś glaube, hija gibt es ajne waszanlage. Las uns sznel dort hynfaren]

 


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Die Autowerkstatt- warsztat samochodowy

Przykład: A: Mein LKW ist kaputt gegangen! Was soll ich jetzt tun?-  Moja ciężarówka się zepsuła! Co mam teraz zrobić?

B: Bringe ihn zur Autowerkstatt.- Oddaj ją do warsztatu.

Wymowa; [  majn elkawi ist kaput gegangen! Was zol iś tun?]

[bringe in cu werksztat]


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Entladung- rozładunek

Przykład: Die Entladung hat zwei Stunden gedauert- Rozładunek trwał aż dwie godziny.

Wymowa: [di entladung hat cwaj sztunden gedauat]

 


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Ruhezeit – czas odpoczynku

 die  Lenk – und Ruhezeiten  – ustawowy czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku

Przykład: Nun haben Sie die Ruhezeit verdient. – Teraz zasłużył Pan na czas odpoczynku.

Wymowa: [nun haben zi di ruecajt fadint]


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Das Licht – światło

In meinem Fahrzeug ist das Licht kaputt gegangen!- W moim pojezdzie światło zostało uszkodzone!

Wymowa; [ in majnem farcojg ist das liśt kaput gegangen]

 


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Ist der Parkplatz frei oder besetzt? – Jest to miejsce parkingowe wolne czy zajęte?

Wymowa; [ ist der parkplatc fraj oda bezetct]


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Die Versicherung – ubezpieczenie

Die Versicherung ist sehr wichtig im Leben. – Ubezpieczenie jest bardzo ważne w życiu

Wymowa: [di fazisierung sit seja wiśtyś i liben]

 


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Feierabend – koniec pracy

Endlich ist der Feierabend (an)gekommen!- Nareszcie nadszedł koniec pracy!

Wymowa: [entliś ist der fajerabend (an)gekomen!]


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Loch im Reifen- dziura w oponie

 

Sehen Sie nicht, dass das Fahrzeug ein Loch im Reifen hat?- Nie widzi Pan, że pojazd ma dziurę w oponie?

 

Wymowa: [zejen zi niśt, das das farcojg ajn loch im rajfen hat]


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Die Arbeitsbescheinigung- zaświadczenie o zatrudnieniu

Bitte reichen Sie die Arbeitsbescheinigung ein- Proszę dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

Wymowa: [byte rajsien zi di arbajtsbeszajnigung ajn]

 


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Darf ich hier parken? – Czy mogę tu parkować?

Wie lange darf ich hier parken? – Jak długo mogę tu parkować?

Hier ist Parkverbot – tu jest zakaz parkowania.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

bei Rot über die Kreuzung fahren – przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle

Ich bin bei Rot über die Kreuzung gefahren – przejechałem skrzyżowanie na czerwonym świetle.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die vordere/hintere Stoßstange – przedni/tylni zderzak

Beim Unfall wurde die vordere Stoßstange beschädigt  – W wypadku został uszkodzony przedni zderzak


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

das Schaltgetriebe – skrzynia biegów

das Automatikgetriebe – automatyczna skrzynia biegów

Die Frauen bevorzugen Fahrzeuge mit Automatikgetrieben – Kobiety preferują pojazdy z automatyczną skrzynią biegów


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Sicherheitsgurt – pas bezpieczeństwa

Sie sollen immer den Sicherheitsgurt anschallen – powinien Pan zawsze zapinać pas bezpieczeństwa.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

das Reserverad – koło zapasowe

Sie sollen immer ein Reserverad im Fahrzeug haben – powinien Pan zawsze mieć w pojeździe koło zapasowe.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Im Winter soll man besonders vorsichtig fahren – w zimie powinno się jeździć szczególnie ostroźnie.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Er fuhr langsam rückwärts und sah dabei in seinen Rückspiegel  – on jechał powoli do tyłu i patrzył przy tym w lusterko wsteczne.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Du musst noch ein bisschen vorwärts fahren, um richtig  zu rangieren – musisz jeszcze trochę podjechać do przodu, aby dobrze wymanewrować.

 

 


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Hat jemand die Ladung überprüft? – Czy ktoś sprawdził ładunek?


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Auf der Autobahn A2 gibt es eine Umleitung in der Richtung Ulm – na autostradzie A2 jest objazd w kierunku Ulm.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Schichtarbeit – praca zmianowa

Tagschicht – zmiana dzienna

Nachtschicht – zmiana nocna

Frühschicht – zmiana poranna

Spätschicht – późna zmiana (na godziny popołudniowe)

Ich habe sowohl Tag- als auch Nachtschichten. – mam zarówno zmiany dzienne jak i nocne.

 


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Arbeitszeit – czas pracy

Zu meiner Arbeitszeit gehören die Tag- und Nachtschichten – do mojego czasu pracy należą zmiany dzienne i nocne.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der internationale Fahrausweis – międzynarodowe prawo jazdy

Haben Sie einen internationalen Fahrausweis? – Czy ma Pan międzynarodowe prawo jazdy?


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Feuerlöscher – gaśnica

Man soll im Fahrzeug einen Feuerlöscher besitzen –  w pojeździe powinno się posiadać gaśnicę.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Strafzettel – mandat

Ich habe einen Strafzettel bekommen – dostałem mandat.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Die Verkehrsregeln – przepisy ruchu drogowego.

Man muss die Verkehrsregeln beachten – trzeba przestrzegać przepisów ruchu drogowego.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

das Vorfahrtsrecht – pierwszeństwo przejazdu.

Busfahrer erzwingen oft das Vorfahrtsrecht – Kierowcy busów często wymuszają pierwszeństwo przejazdu.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Gabelstapler – wózek widłowy

Fahrer müssen manschmal mit dem Gabelstapler den LKW entladen – Kierowcy  muszą czasem rozładować ciężarówkę wózkiem widłowym.

 


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der (Basis) ADR-Schein – (podstawowe) uprawnienia ADR na przewóz artykułów niebezpiecznych.

Die Tankwagenfahrer besitzen immer einen ADR Schein – Kierowcy cystern zawsze posiadają uprawnienia do przewozów materiałów niebezpiecznych ADR.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Der Frachtbrief – list przewozowy

Der Fahrer soll die Frachtbriefe richtig ausfüllen – kierowca powinien prawidłowo wypełniać listy przewozowe


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:
Poniżej prezentujemy odmianę czasownika ‘sein’ [czyt. sain] przez osoby w czasie terażniejszym:
ich bin – ja jestem
du bist – ty jesteś
er/sie/es ist – on/ona/ono jest
wir sind – my jesteśmy
ihr seid – wy jesteście
sie/Sie sind – oni/one/Państwo są
Przykładowe zdanie z użyciem czasownika ‘sein’:
Ich bin ein erfahrener Fahrer – jestem doświadczonym kierowcą
[czyt. iś bin ain erfarener farer]

Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:
Poniżej prezentujemy odmianę czasownika ‘haben’ [czyt. haben] przez osoby w czasie teraźniejszym. Na pewno przyda się w codziennej komunikacji i w dalszej nauce:
ich habe – ja mam
du hast – ty masz
er/sie/es hat – on/ona/ono ma
wir haben – my mamy
ihr habt – wy macie
sie/Sie haben – oni/one/Państwo mają
Przykładowe zdanie z użyciem czasownika ‘haben’:
Ich habe zwei Jahre Erfahrung als LKW Fahrer – mam dwa lata doświadczenia jako kierowca ciężarówki.
[iś habe zwai jare erfarung als elkawi farer]

Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Mein Auflieger hat einen Defekt  [czyt. majne ałfliger hat ajnen defekt]- moja naczepa jest uszkodzona


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Kühlauflieger – naczepa typu chłodnia

Im Kühlauflieger transportiert man vor allem Obst und Gemüse [im kulałfliger transportirt man for alem opst und gemuze] – w chłodniach przewozi się przede wszystkim warzywa i owoce.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Kipper – wywrotka

ich bin 2 Jahre Kipper gefahren [czyt. iś bin 2 jare kippa gefaren] – jeździłem 2 lata wywrotką


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Planeauflieger – naczepa typu plandeka

Wir besitzen im unseren Fuhrpark nur Planeauflieger [czyt. wir bezicen im unzeren furpark nua planeałfliger] – w naszej flocie posiadamy tylko plandeki.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Wechselbrücke – zestaw BDF

Der Fahrer wird bei unserer Firma Wechselbrücke fahren [czyt. der farer wird baj unzerer firma wekselbruke faren] – ten kierowca będzie w naszej firmie jeździł zestawem BDF.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Anhänger  – przyczepa

ich kann mit dem Anhänger rückwärts fahren [czyt. iś kan mit dem anhenger rykwerts faren] – potrafię cofać przyczepą.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Tankwagen – cysterna

Ich habe eine Erfahrung mit Tankwagen  [czyt: iś habe ajne erfarung mit tankwagen] -mam doświadczenie z cysternami.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Bitte, sprechen Sie langsamer – proszę mówić wolniej


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Der Personalausweis – dowód osobisty

Ich brauche Ihren Personalausweis zum Vertrag [czyt. iś brałche iren perzonalauzwajs cum vertrag] – potrzebuje pańskiego dowodu osobistego do umowy


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

LKW Fahrer [czytaj: elkawe Farer], – kierowca samochodu ciężarowego LKW jest skrót od Lastkraftwagen [czyt. Lastkraftwagen]


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Mein LKW ist kaputt gegangen [Majn elkawe ist kaput gegangen]
– Moja cieżarówka się popsuła
Ich repariere meinen LKW [Iś reparire majnen elkawe]
– Naprawiam moją ciężarówkę


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Erfahrung (czyt. erfarung) – doświadczenie

ich habe eine gute Erfahrung als LKW Fahrer  [czyt. iś habe ajne gute erfarung als elkawe farer] – mam duże doświadczenie jako kierowca ciężarówki


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Führerschein – prawo jazdy
(czyt. furerszajn)

Ich mache gerade meinen Führerschein C+E [czyt. iś mache gerade majnen furerszajn c+e] – robię właśnie moje prawo jazdy C+E


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Der Stau [sztau] – korek uliczny
im Stau stehen [im sztau sztejen] – stać w korku
Ich stehe im Stau [iś szteje im stau] – stoje w korku


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Arbeit – praca
arbeiten – pracować

Ich arbeite bei der Firma LUKSMANN.
Ich liebe meine Arbeit.
[iś arbajte baj der firma luksmann, iś libe majne arbajt]


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

nach links/rechts abbiegen – skręcać w lewo/prawo (czyt. nach links/reśts abbigen)

geradeaus fahren – jechać prosto (czyt. geradeaus faren)


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Einen platten Reifen haben [ajnen platen rajfen haben] – złapać gumę
Ich hatte einen platten Reifen [iś hate ajnen platen rajfen] – złapalem gume


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Der Unfall – Wypadek.
Ich hatte einen Unfall auf der Autobahn – [iś hate ajnen unfal auf der autoban] Miałem wypadek na autostradzie


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

abschleppen – odholować (czytaj: apszlepen)

Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt (czytaj: unberereśtikt parkende farcojge werden kostenpfliśtik apgeszlept) -Nieuprawnione do parkowania auta zostaną odholowane za opłatą


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Der Nahverkehr – trasy krótkobieżne
Der Fernverkehr – trasy dalekobieżne
Ich fahre im internationalen Fernverkehr. [czyt. iś fare im internacjonalen fernferker]– Jeżdżę na międzynarodowych trasach dalekobieżnych.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

bremsen – hamować
Gas geben – dodać gazu

Fahren Sie langsam, damit Sie rechtzeitig bremsen können. [czyt. faren zi langzam, damit sie reśzajtiś bremzen kynnen] – Proszę jechać wolno, aby móc w porę zahamować.

Geben Sie vorsichtig Gas. [czyt. geben zi forziśtiś gaz]– Proszę dodać ostrożnie gazu.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Geschwindigkeit – prędkość (czyt. geszfindiśkajt)

die Geschwindigkeit überschreiten – przekroczyć prędkość
Sie sollten eine Geschwindigkeit von 60 km/h nicht überschreiten [czyt. geszfindiśkajt uberszrajten] – nie powinien Pan przekraczać prędkości 60km/h.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

entfernt sein (von) – być oddalonym (od) (czyt. entfernt zajn)
die Entfernung – odległość (czyt. entfernung)

Unsere Firma ist nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. [czyt. unzere firma ist nua wenige kilomejter vom sztadtcentrum entfernt] – nasza firma jest oddalony tylko kilka kilometrów od centrum miasta.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Tankstelle – stacja benzynowa (czyt. tanksztele)
tanken – tankować (czyt. tanken)

Auf deutschen Autobahnen befindet sich etwa alle 50 Kilometer eine Tankstelle. [czyt. ałf dojczen ałtobanen befindet ziś etwa alle 50 kilomejter ajne tanksztele] – Na niemieckich autostradach znajduje się co około 50 km jakaś stacja benzynowa.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Die Kreuzung [krojcung] – skrzyżowanie
An einer Kreuzung die Vorfahrt gewähren czyt. [an ajner krojcung di forfart geweiren] – ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Ampel – światła drogowe (czyt. di ampel)
rot – czerwony (czyt. rot)
gelb – żółty (czyt. gelb)
grün – zielony (czyt. gry/un)

Warten Sie mit dem Rechtsabbiegen, bis die Ampel auf Grün schaltet. – Proszę poczekać ze skręcaniem w prawo aż zapali się zielone światło


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Englische und japanische Autos haben das Lenkrad auf der rechten Seite. [czyt. englisze und japanisze ałtos haben das lenkrad ałf der reśten zajte] – Samochody angielskie i japońskie mają kierownice po prawej stronie


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

das Gaspedal – pedał gazu
das Bremspedal – pedał hamulca


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

das Verkehrszeichen – znak drogowy (czyt. ferkerscajsien)

Eines der wirkungsvollsten Kommunikationsmittel des Verkehrsrechts sind Verkehrszeichen. [czyt. ajnes der wirkungsvolsten komunikacionsmitel des verkersreśts zind verkerscaisien] – Jednym z najskuteczniejszych środków komunikacji prawa ruchu drogowego są znaki drogowe.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Richtung – kierunek (czyt. riśtung)

Fahren Sie auf der A8 Richtung Stuttgart. [czyt. faren zi ałf der a acht riśtung stuttgart]- Proszę jechać po A8 w kierunku Stuttgartu.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

der Blitzer – fotoradar (czyt. blicer)

Die Blitzer werden oft im Radio gemeldet  [czyt. die blicer werden oft im radio gemeldet]- Informacje o radarach są podawane często w radiu.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Staumeldung – informacje o korkach (czyt. ształmeldung)

Sie können sich über die aktuelle Verkehrslage, Staumeldungen und Baustellen auf Autobahnen informieren lassen. [czyt. zi kynnen ziś uber di aktuele ferkerslage ształmeldungen unt bałsztelen informieren lasen] – Można się dowiadywać o aktualnej sytuacji w ruchu drogowych, informacjach o korkach i robotach drogowych na autostradach


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

die Brücke – most

Gleich nach der Brücke sollten Sie nach rechts abbiegen. [czyt.glajś nach der bryke zolten zi nach reśts abbigen] – Za mostem należy skręcić w prawo.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

In Deutschland gilt auch ein mündlicher Arbeitsvertrag als rechtskräftig. – W Niemczech prawomocna jest również ustna umowa o prace.
[in dojczland gilt auh ain mundliśer arbaitvertreg als rehtskreftiś]


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!
Odsłuchaj wymowę:

Er fuhr auf die linke Spur, um einen großen Lkw zu überholen. [czyt. er fur ałf di linke szpur, um ajnen grosen elkawe cu uberholen] – On wyjechał na lewy pas, aby wyprzedzić wielką ciężarówkę.


Oferta pracy dla ciebie - sprawdź!